Aarhus Universitet

Spørgeskemaundersøgelse om brugen af internettet i kristent regi

Forside Undersøgelsen Anja Boe Espersen
 

Spørgeskema


NB Undersøgelsen ER afsluttet - udfyld derfor IKKE skemaet!

Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet

De fleste spørgsmål skal besvares ved at markere en enkelt svarmulighed, medmindre andet er angivet. Hvis der ikke er nogen af svarmulighederne, som  dækker din opfattelse helt nøjagtigt, så markér det alternativ, der kommer nærmest. Undgå at springe spørgsmål over. Du har mulighed for at uddybe dine svar undervejs. Tryk ikke på retur-tasten før skemaet er helt udfyldt!


Spørgsmål om dig selv, din baggrund og din brug af internettet generelt


NB Undersøgelsen ER afsluttet - udfyld derfor IKKE skemaet!

Spørgsmål 1:

Hvilket år er du født?


Spørgsmål 2:

Angiv dit køn:

Kvinde 

Mand


Spørgsmål 3:

Hvilken uddannelse har du? (Markér det højeste alternativ, som du har afsluttet eller er i gang med.)

Folkeskole eller tilsvarende (7-10 års skolegang)

Læreplads eller udlært i et fag

Gymnasial uddannelse (ca. 12 års skolegang, fx alment gymnasium, HF, teknisk gymnasium, handelsgymnasium)

Kortere videregående uddannelse (1½-2½ år, fx laborant, økonoma)

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, fx sygeplejeske, lærer)

Lang videregående uddannelse (3-7 år, forskningsbaseret universitetsuddannelse)

Andet:


Spørgsmål 4:

Hvad er din beskæftigelse?


Spørgsmål 5:

Hvor ofte bruger du gennemsnitligt internettet?

Dagligt

Flere gange om ugen

Flere gange om måneden

Få gange i kvartalet

Få gange årligt eller sjældnere


Spørgsmål 6:

Hvad bruger du primært internettet til? (Markér 1-2 svarmuligheder.)

Arbejde

Studie

Privat kommunikation

For min egen fornøjelses skyld


Spørgsmål 7-11 drejer sig om, hvilken rolle religion spiller i dit liv.

Religion dækker i denne forbindelse over alle religioner, herunder fx kristendom, islam, buddhisme og nyreligiøsitet.


Spørgsmål 7:

7A: I hvilken grad vil du sige, at du er aktiv i en kirke, en menighed, et trossamfund eller anden form for religiøs eller åndelig sammenhæng?

(Med aktivitet tænkes fx på din deltagelse i forskellige aktiviteter så som gudstjeneste, møder, undervisning, indsamlinger, rengøring, musikarrangementer, udformning af kirkeblad og internetsider eller lignende. Markér et tal på nedenstående skala.)

Slet ikke aktiv

1-2-3-4-5

I høj grad aktiv

7B: Hvis du har svaret 2, 3, 4 eller 5, i hvilken religiøs eller åndelig sammenhæng er du da aktiv?


Spørgsmål 8:

Hvordan vil du beskrive dig selv religiøst? (Markér ja eller nej i hver af de følgende svarmuligheder.)

Troende kristen ja nej
Et religiøst menneske ja nej
Et spirituelt menneske ja nej
Åndeligt søgende ja nej
Interesseret i religiøse og eksistentielle spørgsmål ja nej
Ateist ja nej
Andet:


Spørgsmål 9:

Hvordan vil du beskrive de to mennesker, der står dig nærmest, fx din ægtefælle, din kæreste eller nære venner? (Markér ja eller nej i hver af de følgende svarmuligheder for person 1 og person 2.)

Person 1:

Troende kristen ja nej
Et religiøst menneske ja nej
Et spirituelt menneske ja nej
Åndeligt søgende ja nej
Interesseret i religiøse og eksistentielle spørgsmål ja nej
Ateist

ja

nej

Andet:

Person 2:

Troende kristen ja nej
Et religiøst menneske ja nej
Et spirituelt menneske ja nej
Åndeligt søgende ja nej
Interesseret i religiøse og eksistentielle spørgsmål ja nej
Ateist

ja

nej

Andet:


Spørgsmål 10:

Har religion betydning for dit daglige liv og de beslutninger, som du må træffe? (Markér ét tal på nedenstående skala.)

Religion har slet ingen betydning

1-2-3-4-5

Religion har i høj grad betydning


Spørgsmål 11:

Har du fået en religiøs opdragelse i dit barndomshjem?

Nej, slet ikke

1-2-3-4-5

Ja, i høj gradSpørgsmål 12:

12A: Hvor ofte bruger du internettet til at søge information om kristne emner?

Dagligt

Ugentligt

Månedligt

Sjældnere

Aldrig - gå til spørgsmål 12C

12B: Hvis du via internettet har søgt information om kristne emner, hvad har du da søgt information om? (Markér gerne flere svarmuligheder.)

Lokale kirkelige eller kristne aktiviteter, kirketider, kirkenyt og lignende

Bibelen og kristendom

Bestemte kristne retninger

Andre kristne emner, angiv evt. disse

12C: Har du via internettet søgt information om andre religioner end kristendom?

Hvis ja, angiv hvilken/hvilke religion(er)

Jeg har aldrig via internettet søgt information om andre religioner end kristendom


Spørgsmål 13:

13A: Har du besøgt private kristne hjemmesider? (Her tænkes på private internetsites med kristent indhold.)

Nej - gå til spørgmål 13C

Ja

13B: Hvis ja, hvad er du særligt interesseret i, når du besøger private kristne hjemmesider? (Markér 1-2 svarmuligheder.)

I at finde kristne vidnesbyrd

I at finde inspiration til mit eget kristne liv

I at få kontakt til mennesker med samme kristne interesse som mig

I at få kontakt til mennesker med en anden religiøs opfattelse end min egen

Ved ikke

Andet:

13C: Har du selv en privat hjemmeside med kristent indhold?

Nej - gå til spørgmål 14

Ja

13D: Hvis ja, hvilke(n) af følgende grunde var særligt væsentlige for din beslutning om at oprette denne hjemmeside? (Markér gerne flere svarmuligheder.)

At fortælle om min tro

At udtrykke min tro på en ny måde

At få kontakt til mennesker med samme kristne interesse som mig

At få kontakt til mennesker med en anden religiøs opfattelse end min egen

At sælge kristne produkter som bøger, videoer, musik eller andet

At lære at lave hjemmesider

Ved ikke

Andet


Spørgsmål 14:

De følgende spørsgmål angår dine erfaringer med kristen chat.

14A: Hvor ofte chatter du i kristne chatrooms?

Dagligt

Ugentligt

Månedligt

Sjældnere

Aldrig- gå til spørgmål 15

14B: Hvis du har deltaget i kristne chatrooms, hvilke emner chatter du da mest om? (Markér 1 eller 2 svarmuligheder.)

Tro

Tvivl

Bibelen

Aktuelle religiøse emner

Ikke-religiøse emner

Ved ikke

Andet

14C: Hvis du har deltaget i kristne chatrooms, hvad har da størst betydning for din brug af kristen chat? (Markér 1-2 svarmuligheder.)

At kommunikere med andre kristne mennesker

Muligheden for at fortælle andre om min tro

At kommunikere om kristendom og religion med mennesker, jeg ellers ikke ville møde

Muligheden for at kommunikere anonymt om kristendom og religion

Muligheden for at kommunikere om emner, som ellers er svære at berøre, når jeg er sammen med andre mennesker ansigt til ansigt

Ved ikke

Andet


Spørgsmål 15:

Spørgsmål 15 angår dine erfaringer med kristne fora på internettet ud over chat (så som nyhedsgrupper, mailinglister, postlister og webdebat).

15A: Hvor ofte har du bidraget til eller læst indlæg i kristne internetfora?

Dagligt

Ugentligt

Månedligt

Sjældnere

Aldrig - gå til spørgmål 16

15B: Hvis du har bidraget til eller læst indlæg i kristne internetfora, hvilke emner er du da mest interesseret i? (Markér 1 eller 2 svarmuligheder.)

Tro

Tvivl

Bibelen

Aktuelle religiøse emner

Ikke-religiøse emner

Ved ikke

Andet:

15C: Hvis du har bidraget til eller læst indlæg i kristne internetfora, hvad har da størst betydning for din brug af disse? (Markér 1-2 svarmuligheder.)

At kommunikere med andre kristne mennesker

Muligheden for at fortælle andre om min tro

At kommunikere om kristendom og religion med mennesker, jeg ellers ikke ville møde

Muligheden for at kommunikere anonymt om kristendom og religion

Muligheden for at kommunikere om emner, som ellers er svære at berøre, når jeg er sammen med andre mennesker ansigt til ansigt

Andet:


Spørgsmål 16:

Hvor ofte anvender du e-mail til at kommunikere i kristne sammenhænge?   

Dagligt

Ugentligt

Månedligt

Sjældnere

Aldrig


Spørgsmål 17:

17A: Har du via internettet deltaget i eller overværet følgende kirkelige handlinger og kristne ritualer? (Markér gerne flere svarmuligheder.)

Gudstjeneste

Andagt

Nadver

Fælles bøn

Bryllup

Andre kirkelige handlinger - angiv gerne disse:

Jeg har ikke via internettet deltager i kirkelige handlinger eller kristne ritualer

17B: Finder du, at internettet er egnet til kirkelige handlinger og kristne ritualer?

Ja

Egnet i en del tilfælde

Kun egnet i særlige tilfælde

Slet ikke egnet

Ved ikke

Uddyb gerne dit svar:


Spørgsmål 18:

Spørgsmål 18 angår dine erfaringer med kommunikation om personlige spørgsmål eller problemer med præster via internettet.

18A: Hvor ofte har du via internettet kommunikeret med en præst om personlige spørgsmål eller problemer?

Aldrig - gå til spørgsmål 19

1-2 gange

3-10 gange

Mere end 10 gange

18B: Hvis du via internettet har kommunikeret med en præst om personlige emner, hvilke emner har kommunikationen da særligt drejet sig om? (Markér 1-2 svarmuligheder.)

Tro

Tvivl

Bibelen

Aktuelle religiøse emner

Ikke-religiøse emner

Andet:

18C: Hvis du har kommunikeret med en præst om personlige emner via internettet, hvad har da størst betydning for din brug af denne form for kommunikation? (Markér 1 eller 2 svarmuligheder.)

Muligheden for at kommunikere om svære eller nærgående emner uden at skulle mødes ansigt til ansigt

Den skriftlige kommunikationsform

At jeg selv kan vælge tidspunktet for kontakten

At det er uforpligtende

Ved ikke

Andet:


Spørgsmål 19:

19A: Har du erfaringer med brugen af andre kristne internettjenester end de, som er nævnt i spørgsmål 12-18?

Nej - gå til spørgmål 20

Ja

19B: Hvis ja, hvilke andre kristne internettjenester har du erfaring med? (Markér gerne flere svarmuligheder.)

Virtuelle 3D-verdener

Køb eller salg af kristent materiale som bøger, videoer eller musik

Interne kristne netværk

Kristne internet-kontaktannoncer

Andet


Øvrige spørgsmål om dine erfaringer med kristendom på internettet

Spørgsmål 20-24 handler om din opfattelse af forhold mellem kristendom, internettet og "den virkelige verden".


Spørgsmål 20:

20A: Taler du med andre uden for internettet om din brug af internettet til kristne formål?

Nej - gå til spørgsmål 21

Ja

Uddyb gerne dit svar:

20B: Hvis ja, hvem taler du da med om din brug af internettet til kristne formål? (Markér gerne flere svarmuligheder.)

Familie

Kristne venner

Ikke-kristne venner

Andre:


Spørgsmål 21:

Har kontakter, som du har etableret via internettet, ført til, at du har deltaget i eller deltager i kristne sammenhænge i "den virkelige verden"?

Nej

Ja, hvilke(n) sammenhæng(e)?

Ved ikke

Uddyb gerne dit svar:


Spørgsmål 22:

Hvilke(n) af følgende alternativer kommer nærmest din egen oplevelse af din brug af internettet i kristent øjemed? (Markér gerne flere svarmuligheder.)

Min brug af internettet i kristne sammenhænge har betydning for mit kristne liv i "den virkelige verden"

Min brug af internettet i kristne sammenhænge har givet mig religiøse oplevelser, som jeg ellers ikke ville have opsøgt

Min brug af internettet i kristne sammenhænge har betydet, at jeg er kommet i kontakt med kristne mennesker, jeg ellers ikke ville have mødt

Jeg har fået mulighed for at fortælle om min tro overfor nye mennesker

Min tro har forandret sig

Jeg har fundet nye måder at praktisere min religion på

Jeg har ikke oplevet noget nyt i religiøs sammenhæng via internettet

Ved ikke

Uddyb gerne dit svar:


Spørgsmål 23

23A: Vil du sige, at du er del af et kristent fællesskab på internettet?

Nej - gå til spørgmål 24

Ja

23B: Hvis ja, hvor har dette kristne fællesskab sit udspring?

Fællesskabet har sit udspring i "den virkelige verden" 

Fællesskabet er opstået via af internettet

Ved ikke

Uddyb gerne dit svar


Spørgsmål 24:

Mener du, at der via internettet kan skabes (nye) kristne fællesskaber?

Ja, det er muligt

Muligt i en del tilfælde

Kun muligt i særlige tilfælde

Slet ikke muligt

Ved ikke

Uddyb gerne dit svar:


Andre spørgsmål


Spørgsmål 25: Øvrige kommentarer

Her har du mulighed for at komme med øvrige kommentarer af relevans for emnet i denne spørgeskemaundersøgelse:


Spørgsmål 26: Besvare yderligere spørgsmål

Besvarelserne af dette spørgeskema vil forhåbentlig bidrage med mange interessante oplysninge om emnet. Det er dog ikke muligt at belyse alle vinkler vha. et spørgeskema. Derfor beder jeg dig om at give tilsagn til, at jeg evt. må kontakte dig for uddybende spørgsmål på et senere tidspunkt.

Nej, jeg ønsker ikke at besvare uddybende spørgsmål. 

Ja, jeg vil gerne besvare uddybende spørgsmål. Angiv da et selvvalgt kodeord, som du bliver bedt om at gentage efter afsendelsen af dette skema:

Ét selvalgt kodeord:


Send spørgeskema


Tryk på knappen "SEND" nedenfor, når du har udfyldt spørgeskemaet.

 

 

 


Forside Undersøgelsen Anja Boe Espersen